Klachtenregeling WKKGZ

De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Ik ben aangesloten bij de CAM Coöperatie en de TCZ- Tuchtrecht Complementaire Zorg.